Ślub Konkordatowy

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisano ustawę Konkordatową. W związku z nią i po uchwaleniu odpowiednich 
zmian w polskim ustawodawstwie istnieje obecnie możliwość zawierania małżeństwa konkordatowego (kanonicznego).

Skutki prawne takiego małżeństwa są takie same jak w przypadku ślubu cywilnego w związku z tym dwie oddzielne ceremonie ślubne tzn. jedna w Urzędzie Stanu Cywilnego, a 
druga w Kościele nie są już konieczne.

Według obowiązującej tradycji ślub kościelny zawierany jest w parafii Panny Młodej. Coraz częściej odchodzi się od tego zwyczaju i młode pary zawierają związek 
małżeński w parafii Pana Młodego lub w całkiem innej parafii po spełnieniu odpowiednich formalności.

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI:

1) Kiedy tylko ustaliliście wstępnie datę ślubu należy jak najszybciej zarezerwować termin w parafii, ponieważ może się zdarzyć, że akurat w ten dzień i na tą 
konkretną godzinę jest lub będzie więcej chętnych. Jeżeli chce się zawrzeć ślub podczas Mszy Św. powinno się to uzgodnić z księdzem w momencie ustalania terminu ślubu. 
Nie zawsze istnieje taka możliwość. Należy podać czy będzie to ślub konkordatowy czy ślub kościelny.

Datę ślubu należy potwierdzić w terminie wyznaczonym przez księdza. Brak potwierdzenia może spowodować anulowanie ustalonego terminu uroczystości.

Najchętniej i najczęściej wybierane są godziny pomiędzy 17-19-tą. Jeżeli wesele robimy latem (a np. nie będzie klimatyzacji na sali weselnej) to lepiej wziąć 
późniejszą godzinę ślubu (tak, żeby na salę przyjeżdżać po godzinie 20tej).

2) W przypadku gdy chcemy aby ceremonia ślubu odbyła się w innej parafii niż parafia Młodej lub Młodego należy udać się do jednej z Waszych parafii po pozwolenie (i 
licencję) na zmianę miejsca ślubu. Uzyskanie pozwolenia na zmianę parafii ślubu można uzyskać zarówno z parafii młodego jak i młodej.

Pozwolenie powinno być w tej formie -

"Wyrażam zgodę żeby wszystkie formalności ślubu zostały załatwione w parafii ..."

Pozwolenie (Licencję) między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni.

3) 4-6 miesięcy przed ślubem: Z parafii gdzie się przyjmowało sakrament chrztu należy pobrać metryki chrztu, z zaznaczeniem, że są do ślubu kościelnego. Wówczas 
zostanie przystawiona pieczątka mówiąca, że w księdze nie ma wpisu o ślubach. Parafia, w której przyjmowało się bierzmowanie ma obowiązek przesłania tej informacji do 
parafii chrztu, dlatego informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania powinna znaleźć się na metryce chrztu.

Okres ważności świadectwa chrztu wypisywanego do ślubu to 3-6 miesięcy (zależy od Parafii).

4) 4-6 miesięcy przed ślubem: W USC na Piłsudskiego wyciągnąć skrócone akty urodzenia obu narzeczonych. Podanie o wydanie skróconego aktu urodzenia może złożyć każdy 
(nawet osoba niespokrewniona) i trzeba kupić znaczki skarbowe za 20 zł (5 zł podanie i 15 zł odpis). Natomiast odebrać może tylko sam zainteresowany, bądź osoba 
spokrewniona z dowodem osobistym wnioskodawcy. Na akt czeka nawet do 2 tygodni. 

5) 3 miesiące przed ślubem: Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej. Rozpisanie "zapowiedzi". Oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii 
parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego iprzynoszą ze sobą:

1. dowody osobiste

2. metryki chrztu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii)

3. zaświadczeniem o bierzmowaniu, jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu

4. ostatnie świadectwa nauki religii

5. zaświadczenie z U.S.C. o braku okoliczności wykluczających zawarciu małżeństwa (można dostarczyć później)

Najpóźniej protokół należy spisać miesiąc przed ślubem, żeby jeszcze można było dać zapowiedzi w 2 niedziele pod rząd w kościele narzeczonej i narzeczonego.