Ślub Cywilny

Ślub cywilny jest prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego.Jest możliwość brania obu ślubów tzn. ślubu cywilnego i ślubu kościelnego oddzielnie. Ślub kościelny może być również dużo później niż ślub cywilny.

Najpóźniej na 31 dni przed planowanym terminem ślubu narzeczeni powinni osobiście się zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (w skrócie USC). Zgłoszenie nie będzie przyjmowane wcześniej niż na 3 miesiące przed data ślubu (w niektórych USC można już na 6 miesięcy wcześniej).

W przypadku obleganych terminów warto dlatego odpowiednio wcześniej zgłosić się do USC aby zarezerwować odpowiadającą nam godzinę ślubu. Można sie zgłosić do dowolnego USC na terenie kraju ( nie występuje w przypadku ślubów rejonizacja).

Aby skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa należy złożyć odpowiednie podanie wraz z uzasadnieniem. Decyzja o wcześniejszym terminie wydawana jest niezwłocznie po złożeniu podania. 

Ślub można zamówić na dowolny dzień tygodnia (poza niedzielą). Niektóre USC nie udzielają ślubów w święta. Śluby cywilne można brać najpóźniej o godzinie 18tej.

W USC wnosimy opłatę skarbową, należy okazać dowody tożsamości oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia oraz pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

Dodatkowo: 

1) Osoba owdowiała musi dostarczyć dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka. 

2) Osoba rozwiedziona musi dostarczyć dodatkowo prawomocny wyrok sądu orzekający o rozwodzie lub odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie.

3) Kobieta pomiędzy 16-18 rokiem zycia musi dostarczyć do USC pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. 

4) Obcokrajowiec dostarcza:

- odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej

Ponadto należy podać dwóch pełnoletnich świadków (dowolnej płci), którzy tuż przed ceremonią ślubną musza zgłosić sie do USC z dowodami osobistymi i obrączkami.

Zawarcie małżeństwa następuje publicznie, w obecności kierownika USC i dwóch pełnoletnich świadków. Najpierw urzędnik wygłasza mowę o roli małżeństwa następnie zapytuje narzeczonych czy zamierzają zawrzeć małżeństwo i czy uczynią wszystko, by ich małżeństwo było trwałe i szczęśliwe. Następnie jako symbol zawartego związku małżonkowie zakładają sobie nawzajem obrączki. Kolejnym etapem ceremonii ślubnej jest podpisanie aktu małżeństwa przez Młodą Parę, następnie przez świadków oraz urzędnika USC. Całość trwa około 15-20 minut.

Uroczystośc kończą życzenia dla Państwa Młodych. Pierwszy składa życzenia urzędnik USC następnie świadkowie, rodzice i pozostali uczestnicy ceremonii zaślubin. Po zakończeniu tej części uroczystości uczestnicy przechodzą do innej bardziej kameralnej sali, gdzie wznoszony jest toast za szczęście i pomyślność małżonków. 

Jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może przeprowadzić ceremonię zaślubin poza lokalem USC. W tym celu należy złożyć podanie do kierownika USC z prośbą o taką zmianę miejsca ślubu. Podanie powinno być dobrze umotywowane i zawierać uzasadnienie ubiegania się o taką zmianę. 

Dodatkowo należy dołączyć zgodę właściciela terenu, na którym odbędzie się ceremonia zaślubin oraz zapewnić miejsce na godło i znak USC.(wymogi formalne USC). Miejsce to musi się znajdować w rejonie danego USC !

Przykładowe powody to choroba jednego z Państwa młodych lub najbliższej rodziny, duża liczba gości na ceremonii, wyjątkowi ważni goście (np. celem zapewnienia odpowiedniej ochrony)... Nalezy sie jednak liczyć z odmową urzędu w przypadku niezbyt przekonywujących argumentów.

Ustawy dotyczące ślubu cywilnego:

ustawa z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. nr 36 poz. 180 z późn. zm.)

ustawa z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 86 poz. 960 z 2000 r. z późn. zm.)

rozporządzenie ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998 r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. nr 136 poz. 884 z późn. zm.)

Opłaty aktualnie obowiązujące: 

- sporządzenie aktu małżeństwa 75 zł 

- protokół zawarcia ślubu poza lokalem USC 10 zł, 

- odpis zupełny aktu ślubu cywilnego 25 zł 

- odpis skrócony aktu ślubu cywilnego 15 zł 

- zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem prawnym 19 zł 

- decyzja o skróceniu terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego 30 zł, 

- podanie 5 zł 

- załączniki do podania każdy 0,50 zł. 

- odpis skrócony aktu urodzenia 15zł